Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Warunki korzystania z treści cyfrowych1 Zakres zastosowania i definicje
Bosch Thermotechnik GmbH ("BOSCH") udostępnia użytkownikom do pobrania wiele materiałów informacyjnych oraz zawierających dane, dotyczących sprzedawanych przez tę firmę produktów. Są to w szczególności teksty, fragmenty tekstów, zdjęcia, grafiki, pakiety danych technicznych i handlowych (teksty Datanorm), rysunki CAD, modele BIM, dane produktowe, pliki dźwiękowe, filmowe i animacyjne, oprogramowanie katalogowe i projektowe, a także zastrzeżone i niezastrzeżone znaki słowne/graficzne, jak "Buderus", "Bosch" i "Junkers", zwane dalej ogólnie "materiałami reklamowymi". Pobierając i/lub wykorzystując udostępnione przez firmę BOSCH materiały reklamowe, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki. Określenie "Użytkownik" oznacza w niniejszych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne, które z udostępnionych przez firmę BOSCH materiałów reklamowych korzystają w celu wprowadzenia na rynek produktów firmy BOSCH.

2 Zakres obowiązywania warunków korzystania
Niniejsze warunki korzystania obowiązują w stosunku do wszystkich materiałów reklamowych udostępnionych przez firmę BOSCH do pobrania, niezależnie od tego, gdzie i w jakiej formie firma BOSCH takie materiały reklamowe udostępniła.

3 Uprawnienia do korzystania i dostępu:
3.1 Zabrania się pobierania, powielania i/lub rozpowszechniania stron internetowych, na których firma BOSCH udostępnia materiały reklamowe do pobrania, w całości i/lub wszystkich lub pojedynczych części nieprzeznaczonych do pobrania. Dozwolone jest przede wszystkim powielanie uwarunkowane technicznie mające na celu umożliwienie przeglądania, o ile takie działanie nie jest podejmowane w celach ekonomicznych, a także regularne powielanie na użytek własny.
3.2 Wszystkie materiały reklamowe udostępnione przez firmę BOSCH są chronione prawem autorskim i/lub prawem znaków towarowych. Wszelkie wynikające z tego tytułu prawa przysługują wyłącznie firmie BOSCH.
Udostępnianie materiałów reklamowych przez firmę BOSCH służy jedynie wsparciu prezentacji marketingowej użytkownika, w szczególności prezentacji produktów firmy Bosch Thermotechnik GmbH, pozyskiwaniu nowych klientów i projektów, zapoznaniu się z produktami i projektowaniu ich, a także wsparciu działalności prasowej ("Cel korzystania"). Udostępnione przez firmę BOSCH materiały reklamowe mogą być w związku z tym wykorzystywane wyłącznie przez użytkowników w wymienionych powyżej celach (strona internetowa, broszury itp.) oraz w celach prasowych. Wyłącznie do realizacji tych celów firma BOSCH udziela użytkownikom zwykłego, niewyłącznego, niezbywalnego, nieograniczonego miejscem prawa do korzystania z materiałów reklamowych, z zastrzeżeniem poniższego punktu 5.
Pobieranie materiałów reklamowych w celu przekazania ich osobom trzecim (np. we własnej sekcji pobierania), wykorzystanie w bazach danych zdjęć, katalogach zdjęć oraz korzystanie ze zdjęć na platformach aukcyjnych jest dozwolone wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody firmy BOSCH.

4 Ograniczenie licencji na korzystanie:
Podczas korzystania z materiałów reklamowych należy zawsze odpowiednio przestrzegać interesów firmy BOSCH. Materiały reklamowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku z produktami i usługami firmy BOSCH i nie można z nich korzystać w szczególności w celu propagowania treści pornograficznych, oczerniających, rasistowskich, wprowadzających w błąd i niezgodnych z prawem. Ponadto nie jest dozwolone korzystanie z materiałów reklamowych w sposób uznawany za obrażający, nieprzyzwoity lub nielegalny. Wyraźnie zakazuje się korzystania z materiałów reklamowych w sposób zagrażający dobremu imieniu i poszanowaniu firmy BOSCH.

5 Czas obowiązywania / wycofanie licencji na korzystanie:
5.2 Firma BOSCH zastrzega sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na korzystanie ze wszystkich lub niektórych udostępnionych materiałów reklamowych odpowiednio do powyższych postanowień, a w szczególności do odmowy dalszego korzystania. Firma BOSCH weźmie przy tym pod uwagę interesy użytkownika i w razie potrzeby wyznaczy termin realizacji.
5.3 Firma BOSCH zastrzega sobie wyraźne prawo do całościowej lub częściowej zmiany udostępnianych materiałów, ich uzupełnienia, usunięcia lub czasowego albo trwałego zaprzestania udostępniania, bez specjalnego powiadomienia.

6 Informacje o źródle:
W przypadku korzystania z udostępnionych materiałów reklamowych użytkownik jest zobowiązany w sposób typowy dla zastosowania i o ile jest to technicznie możliwe do podania na samych materiałach reklamowych lub na stosowanym nośniku źródła w następującej formie: "Bosch Thermotechnik GmbH". Dopuszcza się podawanie zbiorczych informacji o źródle zdjęć.

7 Przetwarzanie/modyfikacje:
7.2 Firma BOSCH zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub uzupełnienia całej oferty lub poszczególnych plików bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności firma BOSCH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w plikach w stosunku do stanu pobranego przez użytkownika, bez powiadomienia.
7.3 Wszelkie przetwarzanie, zmienianie lub modyfikowanie udostępnionych materiałów reklamowych, jak np. fotografowanie ich, podrabianie rysunków, obrabianie zdjęć lub wprowadzanie zmian za pomocą innych środków elektronicznych, które wykraczają poza korektę koloru, przygotowanie wycinków lub pomniejszanie, jest dozwolone tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody firmy BOSCH. Nie jest dozwolone także przekazywanie informacji w kontekście zmieniającym sens.
Informacje o autorze, numer seryjny, znak wodny lub inne oznaczenia identyfikacyjne produktu nie mogą być pod żadnym pozorem usuwane ani modyfikowane.

8 Opłata za korzystanie:
Przekazanie plików odbywa się w sposób bezpłatny. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania od osób trzecich zapłaty za korzystanie z plików. Prawo użytkownika do żądania od osób trzecich zapłaty za usługi zrealizowane z pomocą materiałów reklamowych pozostaje nienaruszone.

9 Odpowiedzialność:
9.2 Firma BOSCH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie prawa prasowego, autorskiego lub innych ustaw wskutek niezgodnego z przeznaczeniem lub zmieniającego sens wykorzystania udostępnionych materiałów reklamowych. W przypadku nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków korzystania obowiązek do odszkodowania spoczywa na samym użytkowniku. Tym samym użytkownik zwalnia firmę BOSCH ze wszelkich roszczeń osób trzecich, włącznie z ewentualnymi kosztami postępowania sądowego.
9.3 Firma BOSCH ponosi jedynie odpowiedzialność za działania zamierzone, rażące niedbalstwo lub brak zagwarantowanych właściwości. Nie dotyczy to sytuacji naruszenia zdrowia i życia oraz przypadków objętych odpowiedzialnością nałożoną ustawowo.
9.4 Firma BOSCH nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność udostępnionych danych. Przed skorzystaniem z udostępnionych materiałów reklamowych użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia ich aktualności i prawidłowości.
9.5&esnp;Firma BOSCH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania materiałów reklamowych w sposób inny niż w podanym powyżej celu lub wskutek kontynuacji nieprawidłowego korzystania.

10 Własność intelektualna
Wszelkie prawa do własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, do oprogramowania, baz danych, patenty, know-how, podstawowe algorytmy, marki, logo, nazwy marek i inne komercyjne znaki identyfikacyjne oraz inne prawa, jak zgłoszenia, wnioski, prolongaty na cały świat) w stosunku do materiałów reklamowych udostępnianych do pobrania stanowią własność firmy BOSCH lub właścicieli licencji BOSCH i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Zmiany lub nieprawidłowe interpretacje są niedozwolone. Zabrania się usuwania wskazówek i informacji dotyczących poufności, prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa patentowego i innych praw związanych z własnością intelektualną.

11 Warunki uzupełniające
11.2. Jako uzupełnienie obowiązują "Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności" firmy BOSCH w aktualnej wersji.
11.3. Ponadto dla udostępnianego do pobrania oprogramowania katalogowego i projektowego obowiązują warunki firmy BOSCH w zakresie przekazywania oprogramowania, które można znaleźć pod adresem: https://www.buderus.de/de/agb.

12 Postanowienia końcowe
12.2 W przypadku nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych warunków korzystania skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
12.3 Zastosowanie ma prawo materialne obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym jest sąd w Stuttgarcie.
12.4 Zmiany i/lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej.
Wersja 7/2020

Regulamin

Przed pobraniem plików zaakceptuj Regulamin eShop

Akceptuję
  • Adres wydawniczy
  • Nota prawna
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Najczęściej zadawane pytania
  • © Robert Bosch Sp. z o.o. 2024, wszelkie prawa zastrzeżone