Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych

Jako firma Robert Bosch Sp. z o. o. (zwana dalej „Bosch” lub „My”) cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych (łącznie określanych jako „oferta internetowa”) i z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz produktami.

Bosch szanuje Państwa sferę prywatną

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo danych handlowych, są dla nas kwestią istotną, którą uwzględniamy we wszystkich procesach handlowych. Dane osobowe zgromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej są przetwarzane w sposób poufny i tylko zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią istotną część polityki naszej firmy.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Bosch; wyjątki od powyższego są omówione w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, POLAND, Tel.: +48 (0) 22 715 40 00

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo imię i nazwisko, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane kontraktowe, księgowe i rozliczeniowe, które określają tożsamość osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) wyłącznie wtedy, gdy istnieją do tego podstawy prawne lub gdy wyrażą Państwo na to zgodę, np. podczas rejestracji.

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko numer telefonu, adres e-mail, adres)

 • Dane podstawowe umowy (np. relacja umowna, zainteresowanie produktem lub umową, numer klienta)

 • Historia klienta

 • Dane rejestracyjne (np. ID, nazwa użytkownika)

 • Ustawienia użytkownika (np. język, strefa czasowa)

 • Pliki

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

My oraz upoważnieni przez nas usługodawcy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie niniejszej oferty internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, wykonanie umowy).

 • W celu określania usterek i z przyczyn bezpieczeństwa (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa danych i nasz prawnie uzasadniony interes do usuwania usterek i zapewniania bezpieczeństwa naszej oferty).

 • Reklamy własne i zewnętrzne oraz badania rynkowe i pomiar zasięgu w ustawowo dopuszczalnym zakresie lub w przypadku udzielenia nam przez Państwa zgody w tym zakresie. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, lit. f RODO, nasz uzasadniony prawnie interes do przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, o ile pozostaje to w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy o konkurencji. O ile to ustawowo nakazane, kontakt marketingowy następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa uprzednio zgody).

 • Przeprowadzanie akcji promocyjnych zgodnie z odpowiednimi warunkami akcji promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, wykonanie umowy).

 • Zapewnienie i obrona naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes do dochodzenia i obrony naszych praw).

 • Przyjmowanie, planowanie i realizacja zadań obsługi klienta. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, realizacja umowy)

Obowiązek udostępnienia danych osobowych

Prosimy pamiętać, że jeżeli między firmą Bosch a Państwem została zawarta umowa, muszą Państwo dostarczyć dane osobowe wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz do wypełnienia związanych z tym obowiązków umownych, albo takie dane, do których przetworzenia jesteśmy ustawowo zobowiązani. Bez podania tych danych nie będziemy w stanie zawrzeć, zrealizować i zakończyć z Państwem umowy.

Jeżeli przetwarzanie określonych danych w ramach korzystania z tej oferty internetowej nie jest wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego ani do wypełnienia zobowiązań umownych i nie jest nakazane ustawowo, podanie takich danych przez Państwa jest dobrowolne. Należy pamiętać, że w przypadku niepodania wymaganych do tego danych niektóre funkcje naszej oferty online oraz usługi będą niedostępne.

Pliki dziennika

Przy każdym korzystaniu z Internetu Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje pewne informacje, które zapisujemy w tak zwanych plikach dziennika.

Pliki dziennika są przez nas używane do wykrywania usterek i do celów bezpieczeństwa (np. do wykrywania prób ataku); pozostają one zapisane przez okres 30 dni, po którym są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane aż do wyjaśnienia danego przypadku i w określonych sytuacjach mogą być przekazywane organom ścigania. W plikach dziennika są zapisywane następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, którego użyto do uzyskania dostępu do oferty internetowej;

 • adres internetowy strony, z której została wywołana oferta internetowa (tzw. URL referrera lub adres strony źródłowej);

 • nazwa pobranych plików lub informacji;

 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;

 • informacje o systemie operacyjnym i używanej przeglądarce internetowej oraz zainstalowanych dodatkach (np. do wtyczki Flash Player);

Dzieci

Ta oferta internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych innym administratorom danych

Państwa dane osobowe zasadniczo są przez nas przekazywane innym administratorom danych wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane do wypełnienia umowy, gdy my bądź strona trzecia posiadamy prawnie uzasadniony interes do przekazania danych lub gdy udzielili nam Państwo na to zgody. Szczegóły dotyczące podstaw prawnych znajdują się w części Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Stronami trzecimi mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch. Jeżeli dane mają być przekazywane stronom trzecim na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jest to zaznaczone w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom również wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub poprzez ważne polecenie urzędowe lub sądowe.

Usługodawcy (informacje ogólne)

Zlecamy zewnętrznym usługodawcom zadania takie jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie dobieramy naszych usługodawców i regularnie ich nadzorujemy, zwłaszcza w kwestii właściwego postępowania z zapisanymi przez nich danymi oraz ich odpowiedniego zabezpieczania. Wszystkich naszych usługodawców zobowiązujemy do poufności i do zachowania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch.

Czas trwania przechowywania danych; okresy przechowywania

Przechowujemy Państwa dane zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do realizacji oferty internetowej oraz powiązanych z nią usług, lub dopóki posiadamy prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania (np. po wypełnieniu postanowień umowy możemy nadal posiadać prawnie uzasadniony interes do marketingu drogą pocztową). Po tym okresie usuwamy Państwa dane, za wyjątkiem takich danych, które muszą być nadal przechowywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. prawo podatkowe i handlowe zobowiązuje nas do konkretnych okresów przechowywania dokumentów takich jak np. umowy i rachunki).

Akcje promocyjne

Jeśli biorą Państwo udział w organizowanych przez nas akcjach promocyjnych, wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu poinformowania o wygranej oraz w celach marketingowych związanych z naszymi produktami w dopuszczalnym ustawowo zakresie lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Informacje na temat poszczególnych akcji promocyjnych znajdują się w odpowiednich warunkach uczestnictwa.

Użycie plików cookie

W ramach udostępniania naszej oferty internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookie i mechanizmy śledzące.

Cookie są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

Śledzenie jest możliwe za pomocą różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje w ramach technologii pikseli oraz analizy plików dziennika.

Kategorie

Rozróżniamy pliki cookie wymagane w celu zapewnienia funkcji technicznych oferty internetowej oraz pliki cookie i mechanizmy śledzące, które nie są w tym celu wymagane.

Korzystanie z oferty internetowej jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, które służą celom innym niż techniczne.

Pliki cookie wymagane w celach technicznych

Przez „pliki cookie wymagane w celach technicznych” rozumiemy takie pliki cookie, bez których zagwarantowanie udostępnienia oferty internetowej nie jest technicznie możliwe. Zaliczają się do nich np. pliki cookie służące do zapisu danych, które zapewniają prawidłowe odtwarzanie treści wideo i dźwiękowych.

Cookie te są usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej.

Pliki cookie i mechanizmy śledzenia niewymagane ze względów technicznych

Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia stosujemy wyłącznie, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę. Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia dzielimy na dwie podkategorie:

Pliki cookie zwiększające komfort

Te cookie ułatwiają obsługą i umożliwiają komfortowe przeglądanie naszej oferty internetowej; mogą one np. przechowywać ustawienia języka.

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzącymi

W ustawieniach przeglądarki i/lub naszych ustawieniach prywatności mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzących:

Wskazówka: dokonane ustawienia obowiązują jedynie dla używanej właśnie przeglądarki.

Całkowite wyłączenie plików cookie

Jeżeli chcą Państwo całkowicie zablokować stosowanie plików cookie, muszą Państwo wyłączyć ich użycie w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że może to pogorszyć funkcjonalność strony internetowej.

Zarządzanie ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzących niewymaganych ze względów technicznych

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są Państwo pytani w wyświetlanym oknie, czy zgadzają się Państwo na wykorzystanie przez nas plików cookie zwiększających komfort i marketingowych oraz mechanizmów śledzących. W naszych ustawieniach prywatności mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość lub udzielić zgody w późniejszym czasie.

Łącza zewnętrzne

Nasza oferta może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, obsługiwanych przez niepowiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu przez Państwa łącza nie mamy już wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie państwa danych osobowych przekazanych stronie trzeciej wraz z kliknięciem łącza (takich jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się łącze), ponieważ działania stron trzecich są zwyczajnie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych przez strony trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi na nasze zlecenie są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Stosujemy wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i chronić Państwa dane, których administratorem jesteśmy, zwłaszcza przed ryzykiem nieumyślnego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieupoważnionego upublicznienia bądź też nieupoważnionego dostępu. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa nieustannie ulepszamy odpowiednio do rozwoju technicznego.

Prawa użytkownika

W celu dochodzenia swoich praw należy skorzystać z danych w części Kontakt. Należy się przy tym upewnić, że możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

Prawo do informacji:

Mają Państwo prawo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak jest, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych:

Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania. Jeżeli jednak dostęp do takich danych nie jest konieczny, ich przetwarzanie zostanie ograniczone (patrz dalej).

Ograniczenie przetwarzania:

Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „prawnie uzasadniony interes”:

Ponadto mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji, w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych, chyba, że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – konieczne, podlegające ochronie powody dla dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych i powiązanego z nimi profilowania („Sprzeciw wobec działań marketingowych”). Należy pamiętać, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się okresu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu z wykorzystaniem Państwa danych w ramach już trwającej kampanii.

Wycofanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Przenoszalność danych:

Ponadto przysługuje Państwu prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub – o ile to możliwe technicznie – do zażądania, by dane te zostały przekazane stronie trzeciej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się do lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego lub do naszego lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego. Jest nim:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 531 03 00
Fax +48 22 531 03 01

Zmiany informacji dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takim wypadku odpowiednio dostosujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zawsze należy uwzględniać aktualną wersję informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Egzekwowanie Państwa praw i możliwości kontaktu

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami, można to uczynić korzystając z adresu podanego w części "Odpowiedzialność za przetwarzanie danych".

Aby skorzystać z Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, lub zgłosić nam naruszenie ochrony danych, prosimy kliknąć w link BKMS-System.

Mogą Państwo skontaktować się z nami również pod następującym adresem e-mail:

DPO@bosch.com

Inspektor koncernu ds. ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, Information Security and Privacy (C/ISP), Grupa Bosch, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Niemcy.

 • Regulamin

  Przed pobraniem plików zaakceptuj Regulamin eShop