Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

§ 1 Zakres zastosowania

1. Sklep internetowy eShop dla Partnerów Buderus działający pod adresem http://www.buderus-eshop.com/pl (dalej: ”Sklep”)) jest prowadzony przez spółkę Robert Bosch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051814, NIP: 526 10 27 992, REGON: 011124535, BDO 000007792, wysokość kapitału zakładowego: 197 443 600 zł (dalej: „Buderus”).
2. Niniejszy regulamin Sklepu (dalej: „Regulamin”) stanowi ogólne warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Regulamin obowiązuje w wersji z chwili zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. w Dz.U. z 2020 z. poz. 344 ze zm.).
3. Zaproponowane przez Klienta warunki odmienne, niezgodne lub uzupełniające wobec obowiązującego Regulaminu nie stanowią części składowej umowy, nawet jeżeli są one znane Buderus, chyba że ich obowiązywanie zostało wyraźnie i w formie pisemnej zaakceptowane przez Buderus.
4. Towary i usługi oferowane przez Buderus za pośrednictwem Sklepu adresowane są wyłącznie do przedsiębiorców, którzy w chwili złożenia zamówienia w tym Sklepie mają zawartą z Buderus Umowę o współpracy handlowej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu „Przedsiębiorcą” jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową . Przez „Klienta” rozumie się odbiorcę towarów i usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego, będącego Przedsiębiorcą.

§ 2 Sklep – usługa świadczona drogą elektroniczną

1. Sklep prezentuje Klientom towary m.in. marki Buderus i Junkers (również dodatki, części zamienne i akcesoria do prezentowanych towarów). Z dostępnego w Sklepie asortymentu Klient może wybrać dostępne towary przenosząc je do koszyka, a następnie wysłać zamówienie do Buderus. Dostępność towaru jest potwierdzana na etapie składania zamówienia. Towary niedostępne znajdują się w Sklepie, ponieważ są częścią asortymentu Buderus i mogą stać się ponownie dostępne w przyszłości. Prezentując cały swój asortyment – zarówno towary dostępne, jak i niedostępne – Buderus przekazuje Klientom informację o rodzajach swoich produktów i ich cechach. Ponadto Buderus umożliwia zakup towarów dostępnych, czego inicjatorem jest Klient.
2. Dostawa zamówionych towarów możliwa jest jedynie na terenie Polski. Buderus prześle Klientowi towar na wskazany przez Klienta adres w terminie wynikającym z potwierdzenia zamówienia bądź w przypadku braku potwierdzenia zamówienia, ustalonym z biurem sprzedaży.
3. Obsługa zamówień odbywa się wyłącznie w języku polskim. Zawierana w ten sposób umowa jest umową sprzedaży pomiędzy Buderus a Klientem, na mocy której następuje przeniesienie własności towaru na Klienta po dokonaniu płatności (dalej: „Umowa sprzedaży”).
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania ze Sklepu i zawierania w Sklepie Umów sprzedaży.

§ 3 Zawarcie umowy, zastrzeżenie dostawy, wysyłka, kontakt, interoperacyjność treści cyfrowych, zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Prezentacja Sklep stanowi niewiążące zaproszenie Klientów do składania zamówień na towary. Oznacza to, że Buderus nie gwarantuje dostępności towaru. W wyjątkowym przypadku, gdy towar okaże się niedostępny po złożeniu Zamówienia, Buderus skontaktuje się indywidualnie z Klientem w celu ustalenia, czy Klient chce oczekiwać na realizację zamówienia.
2. Klient umieszcza w koszyku towary, które chce kupić, a następnie, po dokonaniu starannego sprawdzenia wszystkich danych dotyczących wybranego towaru, Klient może złożyć zamówienie naciskając przycisk „Przystępuję do zakupu”. W takim przypadku system sprawdzi dostępność towaru. W razie braku towaru lub niewystarczającej ilości towaru, system wyświetli Klientowi informację o braku możliwości sfinalizowania zakupu. Sklep przyjmie w takim przypadku zamówienie, wysyłając do Klienta potwierdzenie otrzymania zamówienia, ale jego realizacja zostanie zawieszona do momentu dostawy towaru. W przypadku gdy Klient posiada niewystarczający limit kredytowy do zakupu danego towaru, towar ten widniał będzie jako niedostępny. Zamówienie może zostać w takim przypadku złożone, jednakże nie będzie uwolnione do realizacji – Buderus ustali z Klientem dalsze kroki (zwiększenie limitu kredytowego, dopłata, przedpłata). Do momentu kliknięcia na pole „Przystępuję do zakupu” Klient może dokonać korekty danych zamówienia w ten sposób, że zmodyfikuje dane w oknie potwierdzenia, np. skasuje dany towar z zamówienia, zwiększy lub zmniejszy liczbę zamówionego towaru. Aż do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam“, Klient może przerwać składanie zamówienia w każdym momencie zamykając okno przeglądarki. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest do momentu potwierdzenia przez Buderus przystąpienia do realizacji zamówienia. Klikając na pole „Zamawiam” Klient składa odpłatne zamówienie oraz wiążącą ofertę zawarcia umowy.
3. Ceny wszystkich towarów dostępnych w Sklepie są cenami netto i są wyrażone w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy i sposoby dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta, są automatycznie naliczane podczas tworzenia koszyka zakupowego i wskazywane w podsumowaniu Zamówienia do ostatecznej akceptacji Klienta. Po przystąpieniu do zakupu w koszyku wykazywane są ceny brutto (zawierające podatek VAT).
4. Informacja o cenie towaru objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania Zamówienia przez Buderus. Buderus może dokonywać zmian cen towarów w Sklepie, kosztów dostawy oraz zamieszczać informacje o nowych towarach, wycofywać towary z asortymentu, przeprowadzać akcje promocyjne na stronach Sklepu bądź wprowadzać w nich zmiany w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez dniem wejścia ich w życie.
5. Złożenie Zamówienia zobowiązuje Klienta do odbioru zamówionych towarów i zapłaty ceny towarów i kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.
6. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy. Dostępność Sklepu może być ograniczona przez Buderus m.in. w celu wykonania prac naprawczych lub modernizacyjnych.
7. Warunki płatności Klienta wynikają z umowy o współpracy handlowej zawartej pomiędzy Klientem a Buderus. Szczegóły dotyczące dostawy zostają określone pod koniec składania zamówienia.
8. Wpływ zamówienia Klienta jest niezwłocznie potwierdzany z adresu e-mail: buderus-eShop@buderus.pl za pomocą Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, co nie stanowi wiążącego przyjęcia zamówienia. Służy jedynie do poinformowania Klienta o wpływie jego zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia z adresu e-mail:PotwierdzeniaTT@pl.bosch.com
9. Umowa sprzedaży może być zawarta jedynie w języku polskim. Buderus przechowuje treść Umowy sprzedaży i przesyła Klientom dane zamówienia pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na wydanie mu dokumentu Umowy sprzedaży w formie e-mail, który może być zapisany na komputerze, przechowywany na serwerze, skopiowany do edytora tekstów, tj. przechowywany i przetwarzany w każdy zwykły, typowy dla e-maila sposób. Dokumenty elektroniczne zawierające treść zawartej Umowy sprzedaży, tj. Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia oraz Regulamin są przechowywane w postaci elektronicznej oraz zabezpieczone na serwerze Buderus zgodnie ze współczesnymi standardami należytej staranności branży IT i mogą być udostępnione Klientowi na jego żądanie w tej postaci w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
10. Przedmiot świadczenia Buderus wynika z informacji zawartych na stronach internetowych Buderus, a zwłaszcza ze strony zawierającej podsumowanie zamówienia wyświetlającej się tuż przed zakończeniem procesu składania zamówienia oraz z potwierdzenia zamówienia. Zmiana potwierdzonego zamówienia może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany Umowy sprzedaży. Prośba Klienta o zmianę stanowi ofertę zawarcia umowy zmieniającej. Buderus nie jest zobowiązany do jej przyjęcia.
11. Komunikacja pomiędzy Buderus a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego też Klient jest zobowiązany do zapewnienia poprawnego działania funkcji odbioru e-mail. Klient powinien podać swój aktualny adres poczty elektronicznej i sprawdzać pocztę otrzymywaną na ten adres pocztowy. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Buderus o każdej zmianie tego adresu. Klient nie powinien wprowadzać zmian w ustawieniach programu do obsługi poczty elektronicznej lub w ustawieniach samej skrzynki pocztowej uniemożliwiających odbiór wiadomości lub mogących powodować, że Klient nie zapozna się z odebranymi wiadomościami, ponieważ np. zostaną one umieszczone w folderze Spam. Obowiązek zapewnienia odbioru e-mail na wskazanej skrzynce odbiorczej spoczywa na Kliencie. Niezależnie od powyższego dopuszczalna jest komunikacja w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.
12.  Wysyłka towaru jest realizowana na warunkach wynikających z Umowy o współpracy handlowej z Klientem. Uzgodnienia odnoszące się do okresów i ostatecznych terminów wysyłki i realizacji zamówienia wymagają ustaleń za pomocą poczty elektronicznej.
13. Pytania w przedmiocie swojego zamówienia Klient może kierować do oddziału: https://www.buderus.com/pl/pl/informacje/kontakty/oddzialy/
14. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posługiwanie się systemem IT o następujących cechach:
  a) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, w najnowszej stabilnej wersji, lub Internet Explorer, w najnowszej stabilnej wersji, lub Google Chrome, w najnowszej stabilnej wersji,
  b) Włączona obsługa Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail, który jest niezbędny do dokonywania zakupów.
15. Korzystając ze Sklepu Klient jest narażony na typowe w środowisku internetowym zagrożenia, typu zainfekowanie systemu IT Klienta szkodliwym oprogramowaniem (malware, robaki internetowe, cracking, phishing, sniffing i in.). Buderus dokłada starań w celu ograniczenia dostępu tego typu oprogramowania do swojego systemu IT w postaci certyfikatów SSL. Zabezpieczenia te jednak nie są w stanie zlikwidować całkowicie przedstawionego ryzyka. W związku z tym Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczania swojego systemu IT we własnym zakresie.
16. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i dobrych obyczajów. W szczególności zabronione jest:
  a) podawanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych (w tym danych osobowych),
  b) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  c) jakakolwiek ingerencja w działanie Sklepu,
  d) kopiowanie lub wykorzystywanie zdjęć lub opisów towarów dostępnych w Sklepie ani jakichkolwiek innych informacji zawartych w Sklepie do celów innych niż przeglądanie towarów i dokonywania ich zakupu w Sklepie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie niniejszego postanowienia może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych bądź innych praw własności intelektualnej.
17. Strona, na której znajduje się Sklep, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Klienta, które służą zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej oraz celom statystycznym Klient może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Możliwe jest także usunięcie plików cookies zgromadzonych na urządzeniu końcowym za pomocą odpowiednich funkcjonalności przeglądarki, z której Klient korzysta.

§ 4 Ceny i płatności

1. Ceny z chwili złożenia zamówienia są wiążące. Wszystkie ceny są cenami netto. Dopiero po przystąpieniu do zakupu w koszyku wykazywane są ceny brutto (zawierają podatek VAT). Buderus nie nalicza Klientowi żadnych dodatkowych kosztów za złożenie zamówienia przy pomocy środków komunikowania się na odległość.
2. Klient jest uprawniony do dokonania potrącenia z wierzytelnościami przysługującymi Buderus tylko w przypadku posiadania wierzytelności bezspornych lub stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
3. Klient może składać zamówienia w ramach przysługującego mu zgodnie z Umową o współpracy handlowej limitu kredytowego, ze zdefiniowanym w karcie klienta terminem płatności. W przypadku części zamiennych, w razie braku limitu kredytowego, możliwa jest płatność za pobraniem.

§ 5 Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki są naliczane zgodnie z zapisami Umowy o współpracy handlowej, a w przypadku braku zapisów, obowiązującym jest cennik Buderus. Informacja o kosztach wysyłki zamieszczona jest na etapie podsumowania zamówienia i zostanie zamieszczona na fakturze VAT.

§ 6 Dostawa

1. Dostawy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówienia lub brak dostawy zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym podaniu przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy
3. Buderus jest zobowiązany dostarczyć zamówienie będące przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
4. Buderus informuje o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia na etapie symulacji zamówienia w Sklepie. Dla pozycji nieposiadających określonego terminu realizacji niezbędny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
5. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu.
6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Buderus faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej przez buderus. Do realizacji zamówienia niezbędne jest złożenie oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej. Buderus dopuszcza możliwość wysyłki faktury w formie papierowej w szczególności w przypadku braku możliwości wystawienia faktury w formie elektronicznej z uwagi na nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania służącego do wystawiania faktur lub z powodu problemów technicznych po stronie Klienta.

§ 7 Instrukcja odebrania przesyłki kurierskiej

1. Jeżeli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Klient jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania odbieranego towaru. W razie wykrycia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest do spisania z przewoźnikiem protokołu szkodowego oraz poinformowania Buderus o zaistniałych nieprawidłowościach. Wymienione czynności muszą się odbyć na piśmie pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia odbioru towaru. Buderus ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszenie Klienta w terminie 30 dni od dostarczenia kompletnego zgłoszenia. W przypadku braku pełnej dokumentacji zobowiązany jest do uzupełnienia w przeciągu 12 dni kalendarzowych.
3. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika.
4. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowości danych podanych przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w tym spowodowanych przez błędne podanie danych lub adresu odbioru.
5. Przyjmuje się, że osoba odbierająca przesyłkę w imieniu Klienta jest osobą uprawnioną do dokonania odbioru i wykonania innych czynności z tym związanych.

§ 8 Przejście ryzyka

1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu towaru.
2. Równoznaczna z wydaniem towaru jest sytuacja, w której Klient pozostaje w zwłoce z jego przyjęciem.

§ 9 Odstąpienie

1. Zwłoka Klienta z zapłatą o 3 dni robocze jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy przez Klienta. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na pozostałe uprawnienia umowne lub ustawowe.
2. Buderus jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli doszło do lub istnieje ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej Klienta i przez to zagrożone jest spełnienie obowiązku zapłaty na rzecz Buderus, lub jeżeli Klient jest zadłużony w znacznym stopniu.
3. Zawarte w niniejszym § 9 regulacje nie ograniczają w żaden sposób uprawnień i roszczeń określonych w ustawach.

§ 10 Gwarancja i rękojmia

1. Buderus udziela Klientowi gwarancji na zakupione u niego towary na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach określonych w dokumentacji technicznej dołączonej do produktu. Szczegóły zakresu gwarancji reguluje Umowa o współpracy handlowej.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Buderus z tytułu rękojmi.

§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Buderus jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tylko:
  a) W przypadku szkód na osobie,
  b) Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z imperatywnych przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny lub
  c) Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z innych imperatywnych przepisów prawa.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza zakres przewidziany w § 11 jest wykluczona bez względu na charakter prawny dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadzie culpa in contrahendo, tj. winy za szkodę wyrządzoną przy negocjowaniu umowy lub roszczeń deliktowych o naprawienie szkód majątkowych na podstawie art. 415 k.c.
3. W zakresie, w którym odpowiedzialność za szkodę Buderus jest wyłączona, wyłączenie obejmuje również osobistą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby zatrudnione przez Buderus, przedstawicieli Buderus lub osoby, którymi Buderus posługuje się przy wykonaniu zobowiązania.
4. Klient zobowiązuje się zwolnić Buderusz obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek strat osób trzecich powstałych na skutek działań Klienta (art. 392 k.c.) – niezależnie od tego, czy działania te wynikały z winy umyślnej czy też nie.
5. Buderus informuje, że może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii Sklepu. Możliwe jest także czasowe wyłączenie dostępu do Sklepu ze względu ja niezbędne aktualizacje lub modernizacje. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Sklepu wywołane powyższymi przyczynami lub innymi przyczynami, które nie są zależne od Buderus.
6. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem.

§ 12 Przechowywanie danych, ochrona danych

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych (administratorem danych osobowych) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. sprawuję pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7 i 8 poniżej należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com. Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy wejść na stronę internetową:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.
3. Administrator danych oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a) Realizacji zamówienia, poprzez prowadzony przez administratora danych osobowych eShop Buderus, tj. do skompletowania zamówienia, jego potwierdzenia, wysyłki, obsługi finansowo-księgowej dokonanych zakupów,
  b) Wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.
5. W celu realizacji postanowień Regulaminu lub Umowy sprzedaży, Państwa dane są udostępniane podmiotom:
  a) Pośredniczącym w dostarczeniu zamówionych towarów do Klienta, zgodnie z wybraną przez Klienta metodą wysyłki,
  b) Podmiotom i organom upoważnionym do otrzymywania takich danych na mocy szczegółowych przepisów prawa,
  c) Obsługującym systemy IT uczestniczące w wykonaniu umowy na zlecenie administratora danych osobowych, w szczególności Robert Bosch GmbH.
6. Państwa dane przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania.
7. Informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa:
  a) Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. 
  b) Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
  c) Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych. 
  d) Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
  e) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
  f) Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
  g) Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
  h) Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
8. W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż Administrator danych przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606 950 000.
9. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu może spowodować nieprawidłowości w sposobie realizacji zamówienia.
10. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.

§ 13 Postępowanie reklamacyjne i realizacja uprawnień z gwarancji

1. Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru należy zgłaszać do oddziału: https://www.buderus.com/pl/pl/informacje/kontakty/oddzialy/.
2. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji dotyczących okoliczności wykrycia wady, terminu, w jakim to nastąpiło oraz samej wady.
3. Buderus ustosunkuje się do reklamacji w formie takiej, w jakiej została złożona reklamacja, na adres, z którego nadeszła reklamacja w terminie 30 dni, jak również poinformuje o dalszym trybie postępowania.
4. Nie jest standardem Buderus uczestniczenie w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji. W szczególności buderus nie oferuje zapisu na sąd polubowny i nie praktykuje uczestniczenia w postępowaniach przed sądami polubownymi czy to stałymi (np. SAKiG), czy to powołanymi ad hoc.

§ 14 Zmiana Regulaminu

1. Buderus jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
2. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres podany podczas składania zamówienia, nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Buderus zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i innych Sklepu w stosownym zakresie.
2. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treści po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się pogodzić z resztą Regulaminu. Postanowienia nieważne zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, zmierzającymi do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
3. Sądem miejscowo właściwym w sporach z Klientami jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Buderus.
4. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Buderus a Klientem powstałych w szczególności na podstawie Regulaminu lub Umowy sprzedaży, stosuje się wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
5. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.buderus-eshop.com/pl/terms-of-use.
6. Aktualna treść Polityki prywatności jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.buderus-eshop.com/pl/privacy-policy.
7. Data wejścia w życie Regulaminu: 17.02.2021.

  • Adres wydawniczy
  • Nota prawna
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Najczęściej zadawane pytania
  • © Robert Bosch Sp. z o.o. 2024, wszelkie prawa zastrzeżone